سبک معماری
کد خبر : 492
چهارشنبه - ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸

معماری فولدینگ

معماری فولدینگ

معماری فولدینگ چیست؟

«فولدینگ» اصطلاحی است که پس از گرایش نظری پست مدرنیسم ظهور یافت و به معماری اواخر قرن بیستم معروف شد. باروک کانسپت اصلی گرایش فلسفی فولدینگاست که توسط فیلسوف فرانسوی، ژیل دلوز آورده شد سبکی که پس از نظریه ی ساختارگرایی به آن پرداخت. فلسفه ی دلوز از سازه ی معماری کلیسای باروک بهرهبرداری شده است. لغت «فولد» تاکیدی بر روابط دشواری است که بین معماری و فلسفه وجود دارد. «فولد» موضوعات متفاوتی را در معماری مطرح کرده است و از آنجمله اند ایده ی لین از فرم متحرک، شبکه های آیزنمن و ایده های بافت مبنا، آنالیز کیپینز از معماری جدید در دنیای پست مدرن و لندسکیپ در زمینه فولدینگ، ایده هایشیردل از تیپولوژی به عنوان منابع فرهنگی و علمی فولدینگ و معماری در هم پیچیده شده که همگی در سامانه های مفهومی معماری فولدینگ است.

مشخصه های معماری فولدینگ

از مشخصه های بارز معماری فولدینگ میتوان به ننکات زیر اشاره کرد.

کثرت گرایی.
افقی گرایی.
ریزوم.
ضددوگانگی.
ضدمرکزگرایی.
ضد سلسله مراتب.
ضد خردگرایی.
ضد فراروایت.
انعطاف پذیری.
انتقال فرم.
فرم ضعیف.

معماران سبک معماری فولدینگ

ژیل دلوز.
فیلیکس گاتاری.
پیتر آیزنمن.
فرانک گری.
چارلز جنکز.
زاها حدید.
بهرام شیردل.
جفری کیپنیز.
گرگ لین.
فیلیپ جانسون.

آثار سبک معماری فولدینگ

مرکز گردهمایی کلمبوس در ایالت اهایو، آمریکا.
خانه لویس در کلیولند آمریکا.
خانه ایمندورف، د‌وسلدورف، آلمان.
برج سیزر در شهر شیکاگو.
طرح مرکز هنرها در دانشگاه اموری در شهر آتلانتا در آمریکا ۱۹۹۳.