اخبار » کتاب ها
کد خبر : 396
شنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳

انتشار کتاب سایه اندیشه معمار؛ گفتارهایی از حکمت هنر اسلامی

انتشار کتاب سایه اندیشه معمار؛ گفتارهایی از حکمت هنر اسلامی

انتشار کتاب «سایه اندیشه معمار؛ گفتارهایی از حکمت هنر اسلامی»

تألیف: یداله احمدی دیسفانی
ناشر: هفتان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۳۱۰ صفحه
قیمت: ۲۵۰/۰۰۰ ریال

پیشگفتار:
روش ابراهیمی در برخورد با پدیده ها شناخت حکمت طبیعت است. راه حکیم شدن در تفکر ابراهیمی دیدن نشانه های حکمت در طبیعت است. پی گیری این نشانه ها انسان را به رشد و کمال رهنمون می سازد و انسان تحت تعلیم طبیعت به علم دست می‌یابد و نهایت علمی که می یابد حکمت است و وظیفه او در این مرحله تغییر در طبیعت بر پایه این دانش برتر است.
کتاب حاضر شامل پانزده گفتار در باره معماری و حکمت هنر اسلامی است که برخی از آنها در مجلات و همایش ها ارایه شده است.

درس حکمت هنر اسلامی یکی از دروس رشته معماری در دوره کارشناسی ارشد در گرایش‌های مختلف است با توجه به نام این درس محدوده و چهارچوب نظری این کتاب، حوزه اندیشه اسلامی است لذا مطالب کتاب بر این چهارچوب تنظیم شده است که دانشجوی معماری با معنای حکمت و هنر در حوزه اندیشه اسلامی آشنا شود.
عنوان کتاب که برگرفته از فرمایش مولاناست که می فرماید:
صورت دیوار و سقف هر مکان سایه اندیـــــــــشه معمار دان

برای تحقیق درباره موضوع حکمت هنر اسلامی ابتدا از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استفاده شده است و بازتابش نور اندیشه قرآن و روایات در اندیشه اندیشمندان حوزه اندیشه اسلامی در قالب های مختلف ظاهر شده است از این رو از این مطالب نیز در تقویت نظریات ارائه شده بهره برده شده است.
رابطه انسان، طبیعت و معماری و نگرش اندیشه اسلامی به این سه نیز از دغدغه کتاب است که سعی در تبیین آن است.

• فهرست مطالب:

گفتار نخست: ازحکمت
مقدمه: حکمت یعنی چه؟
۱-۱) حکمت الهی
۱-۲) حکمت با منشاء انسان
۱-۳) حکمت، شرط رئیس مدینه فاضله
۱-۴) معماری سنتی حاصل اندیشه حکیمانه است
۱-۵) نتیجه گیری:

گفتار دوم: ازطبیعت (آسمان و زمین)
۲-۱) آسمان
۲-۲) تعریف طبیعت
۲-۲-۱) طبیعت ظهورِ باطن
۲-۲-۲)طبیعت به مثابه عقل و ظهور عقل
۲-۲-۳) طیبعت به مانند ظهورات نور
۲-۲-۴) آب
۲-۲-۵) اسم
۲-۲-۵) کتاب

گفتار سوم از هنر
۳-۱) بندگی یعنی نزول آسمان به زمین و این هنر است.
۳-۲) ویژگیهای هنری خداوند در قرآن
۳-۳)قلم هنرمند مبارک و مقدس است.
۳-۴) فرآیند آفرینش هنری
۳-۵) آفرینش هنری همان یادآوری است نه ابداع معنا

گفتار چهارم کل و جز
۴-۱)تفکر چیست؟
۴-۲) سلام
۴-۳) امت و آشوب
۴-۴) اسلام
۴-۵)نقش ذره در قرآن
۴-۶) جهان یگانه و به هم پیوسته
۴-۷) کل و جز در عکس برداری هلوگرافیک
۴-۸) آیا جهان یک هلوگرام بسیار بزرگ است؟
۴-۹) کل و جز در هندسه برخال (فرکتال)
۴-۱۰) فرضیه گایا

گفتارپنچم: عقل و خیال
۵-۱) مقدمه
۵-۲) پیشینه تحقیق
۵-۳) مسئله عقل و خیال از نظر ابن عربی
۵-۴) آزادی و محدودیت با خیال و عقل
۵-۵) قوای شناخت انسان و انطباق آن با نفوس انسان
۵-۶) آموزش فرآیند طراحی معماری
۵-۷) نتیجه
۵-۷-۱) جز نگری در مقابل کل نگری
۵-۷-۲) مهندسی و هنرمندی
۵-۷-۳) تزکیه
۵-۷-۴) تعادل بین عقل و خیال

گفتارششم: شکل شهر سنتی
۶-۱)مقدمه
۶-۱-۱)سنت یعنی چه؟
۶-۱-۲) سنت چیست؟
۶-۱-۳)سکونت و شهر یعنی چه؟
۶-۱-۴) شکل یعنی چه و چه وجوهی دارد؟
۶-۱-۵) سابقه تاریخی تفکر سنتی
۶-۲) روش کار
۶-۳)رابطه نظم و جهان بینی در شکل شهر سنتی
۶-۴)ویژگیهای شهر سنتی
۶-۴-۱) شهر حکیمانه، معماری حکیمانه یا شهر بندگی
۶-۴-۲) شهر امن
۶-۴-۹) ارتباط بین اجزا و اجزا با کل
۶-۴-۱۰) طبیعی بودن
۶-۴-۱۱) بهره گیری از طبیعت به اندازه و بجا
۶-۴-۱۲) تطابق نظامات
۶-۴-۱۳) شهر انسان، شهر هدایت، شهر خدا
۶-۵) نتیجه‌گیری

گفتارهفتم: ضرورت قرینگی در معماری
۷-۱) مقدمه
۷-۲)تاریخچه موضوع تقارن در معماری
۷-۳) تقارن و قرینگی
۷-۳-۱) تقارن در متون
۷-۴) ضرورت قرینگی
۷-۴-۱) اجتماع جان ها، امت واحده و قرینگی
۷-۴-۲) عقلانیت تناسب و هماهنگی بین معماری و طبیعت بوجود می‌آورد.
۷-۴-۳) قرینگی و هویت
۷-۵) نقص ذاتی هر شیء و نقش متقابل آن‌ها در بودن- فعال بودن- برقراربودن
۷-۶) قرینگی اساس تکامل (ضرورت هر فرآیند کمال جوینده)
۷-۷) قرینگی در معماری
۷-۸) معنی قرینگی و تضاد از نگاه امام علی علیه السلام
۷-۹) نتیجه گیری

گفتار هشتم: ضرورت مفصل
۸-۱) مقدمه
۸-۱-۱) گزاره اول
۸-۱-۲) گزاره دوم
۸-۱-۳) گزاره سوم
۸-۱-۴) گزاره چهارم
۸-۲) قرینگی و هم نشینی شکل‌ها
۸-۳)روند تولید شکل و قرار گیری در کنار هم
۸-۴)وجه نمادین در انسان طبیعت و معماری
۸-۵)هم نشینی اشکال در معماری بومی ایران و نقش فضای برزخی
۸-۶)توده ساختمانی، عامل ایجاد فضا و شکل معماری
۸-۷)نتیجه

گفتار نهم: پرورش معمار حکیم
۹-۱) مقدمه
۹-۲) گام نخست: پیگیری نشانه های صفاتِ ذات خداوند
۹-۳) گام دوم: تزکیه؛ رشد کردن و پاک شدن
۹-۴) گام سوم: تعلیم کتاب و حکمت
۷-۵) نتیجه گیری

گفتاردهم: معماری، تمدن یا فرهنگ
۱۰-۱) مقدمه
۱۰-۲) ارتباط عرضی فرهنگ و تمدن
۱۰-۳) ارتباط طولی فرهنگ و تمدن، ماندگاری (گسستگی و پیوستگی) فرهنگ یا تمدن در طول زمان
۱۰-۴) فرهنگ و تمدن و ارتباط آن با معماری

گفتار یازدهم: آیین همسایگی در بینش اسلامی و تاثیر آن بر کالبد معماری و شهر
۱۱-۱) مقدمه
۱۱-۲) حدود همسایگی و انواع همسایه
۱۱-۳) حقوق همسایه
۱۱-۴) تاثیر حسن هم جواری
۱۱-۵) همسایگی نامناسب
۱۱-۶) شرافت و برکت خانه ارتباط آن با همسایگان
۱۱-۷) وسعت خانه
۱۱-۸) ارتفاع
۱۱-۹) رعایت موارد ایمنی در ساختمان
۱۱-۱۰) قرینگی با اشیاء و دوست داشتن اشیاء
۱۱-۱۱) اسراف
۱۱-۱۲)احتکار مسکن
۱۱-۱۳) اندازه
۱۱-۱۴) مصالح پاک
۱۱-۱۵) مزاحمت در معبر عمومی
۱۶-۱۱) ورود به خانه دیگران و خانه خود
۱۱-۱۷) نتیجه

گفتاردوازدهم: ضرورت تغییر در معماری
۱۲-۱) مقدمه
۱۲-۲) تغییر چیست ؟
۱۲-۳) چه چیز باعث تغییر می‌شود ؟
۱۲-۴) تفاوت معماری سنتی و مدرن
۱۲-۵) نتیجه

گفتار سیزدهم: اسم
۱۳-۱) مقدمه واژه شناسی اسم
۱۳-۲) اسم در متون
۱۳-۳) اسماء الحسنی و ریشه دوحرفی و معنی و توضیح فارسی
۱۴-۳) برابری اسماء با کلید واژه های معماری

گفتار چهاردهم: مهندس عبدالله است.
۱۴-۱) مقدمه
۱۴-۲) واژه شناسی عبد
۱۴-۳) واژه شناسی الله
۱۴-۴) حقیقت اسم الله چیست؟
۱۴-۵) مشکل چیست؟
۱۴-۶) آیا طبیعت برای این نیاز انسان پاسخی دارد؟
۱۴-۷) نتیجه

گفتار پانزدهم: معماری خاک سازگار ترین معماری با طبیعت و سرشت انسان است.
۱۵-۱) انسان از دیدگاه سنتی
۱۵-۴) معماری خاک سازگارترین معماری با طبیعت انسان است.
۱۵-۵) خاک به دلیل هم جواری با نفس انسان مقدس است.
سرچشمه ها