اخبار » کتاب ها
کد خبر : 328
سه شنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷

کتاب : بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی

کتاب : بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی

نویسندگان:
– دکتر حیدر جهان‌بخش؛ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
– علی دل‌زنده؛ پژوهشگر دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی و عضو جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین
ناشر: انتشارات جهاددانشگاهی واحد قزوین
تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه
قیمت: ۱۴۰.۰۰۰ ریال

پیشگفتار کتاب:
شهر محدوده ای مشخص از فعالیت های پاسخگو به نیازهای انسانی است که متناسب با ویژگی ها، تفکرات و رویکردهای او سازمان یافته و در جهت کمال و سعادت وی تحقق می یابد. شکل گیری شهر وابسته به جهان بینی و بینش انسان است و میزان مطلوبیت و کیفیت آن به فضای عقلانی و اعتقادی تفکرات انسان باز می گردد.

دین اسلام به عنوان یک بینش برخاسته از جهان بینی توحیدی، اصولی را برای زندگی و مشی انسان ها در زمین تعریف کرده که هم برگرفته از صفات مطلق الهی است و هم از خواستگاهی فطری، عقلانی و به تبع آن اعتقادی برخوردار است. بینشی که کمال و استعلای انسان را مورد هدف قرار داده و وی را به سوی صفات الهی رهنمون می سازد و نیز با ویژگی مشترک تمامی انسان ها در ادیان مختلف، در ارتباط است. بر پایه این بینش الهی در سازمان بندی شهر، اصول، مؤلفه ها و شاخص هایی فطری ارائه می گردند که شهری پویا، آرمانی، عقلانی، فعال، کمال یافته و ربانی را مطرح می نماید.

ضرورت این تحقیق بر دست یابی به اصول مورد نظر دین اسلام از شهر و پاسخ گویی به نیازها و خواسته های فطری انسان برای رسیدن به کمال و سعادت، در تمام ساحت های وجودی است. تحقیق حاضر بر بازشناسی و دسته بندی مؤلفه ها و شاخص های شهر اسلامی متناسب با گرایش های فطری مشترک انسانی با رفتار عقلایی، به عنوان ضرورت رسیدن به زندگی ربانی و اصول مؤثر بر ساختار کالبدی اجتماعی شهر، توجه و تأکید دارد.

روش این تحقیق از یک سو توصیفی-تحلیلی است که با تحلیل محتوایی و کالبدی پیش رفته و از ماهیت راهبرد تفسیری برخوردار است. از سوی دیگر با روش استدلال منطقی-تحلیلی به توصیف و ارائه مصادیقی از شهر اسلامی و شاخص های سازمان بندی شهر ربانی می پردازد.
بر پایه داده های تحقیق، اصول شهر اسلامی بر مبنای ویژگی های فطری انسان و تحلیل هست ها و بایدهای کالبدی اجتماعی شهر و دسته بندی آن ها در پنج گرایش فطری تشریح شده است. این گرایش ها بنابر نظر استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب فطرت، شامل حقیقت-جویی و رسیدن به کمال، خیر و فضیلت، جمال و زیبایی، خلاقیت و ابداع و گرایش به عشق و پرستش می باشند که مبنای نتیجه گیری تحقیق در بازشناسی اصول قرار گرفته اند.

• فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: معرفی و ساختار پژوهش
۱-۱- بیان موضوع، ضرورت ها و تبیین مسأله
۱-۲- روش تحقیق و مسیر پژوهش

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱- اصول حکمت و جهانبینی اسلامی
۲-۲- سیمای انسان در حکمت و جهان بینی اسلامی
۲-۳- مفهوم شهر ربانی و رابطه آن با انسان در تحقق سازمان بندی فضای شهری

فصل سوم: بازشناسی فطری شهر ربانی
۳-۱- گرایش به حقیقت جویی و رسیدن به کمال
۳-۲- گرایش به خیر و فضیلت
۳-۳- گرایش به جمال و زیبایی
۳-۴- گرایش به خلاقیت و ابداع